ભક્તિમય પળ પળ

 

ભક્તિમય પળ પળ

સૌના સ્વામી સૌની સાથે

સદા સેવારત

DIVINE MOODS